Thủ tục hành chính: Cấp giấy phép cho cơ sở khám bệnh chữa bệnh áp dụng kỹ thuật, phương pháp mới - Vĩnh Long

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy phép cho cơ sở khám bệnh chữa bệnh áp dụng kỹ thuật, phương pháp mới - Vĩnh Long

Số hồ sơ: T-VLG-203083-TT
Cơ quan hành chính: Vĩnh Long
Lĩnh vực: Khám chữa bệnh
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Y tế
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Y tế
Thời hạn giải quyết: 10 ngày kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản cho phép hoặc không cho phép áp dụng kỹ thuật, phương pháp mới
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng