Thủ tục hành chính: Cấp Giấy hành nghề dịch vụ răng giả, hàm giả - Đồng Tháp

Thông tin thủ tục hành chính Cấp Giấy hành nghề dịch vụ răng giả, hàm giả - Đồng Tháp

Số hồ sơ: T-DTP-062611-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Tháp
Lĩnh vực: Khám chữa bệnh
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế Đồng Tháp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Phòng Y tế huyện, thị xã, thành phố thẩm định điều kiện tổ chức nhân sự, cơ sở vật chất - kỹ thuật và trang thiết bị chuyên môn
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Y tế Đồng Tháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 16 ngày kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện:
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng