Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ và hỗ trợ đi thăm viếng (nơi đi) - Khánh Hòa

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ và hỗ trợ đi thăm viếng (nơi đi) - Khánh Hòa

Số hồ sơ: T-KHA-090518-TT
Cơ quan hành chính: Khánh Hòa
Lĩnh vực: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động – Thương binh và Xã hộ
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân cấp xã
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tất cả
Kết quả thực hiện: Giấy giới thiệu, Kinh phí hỗ trợ
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng