Thủ tục hành chính: Cấp Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp - Bình Phước

Thông tin

Số hồ sơ: T-BPC-010875-TT
Cơ quan hành chính: Bình Phước
Lĩnh vực: Cạnh tranh
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương tỉnh Bình Phước
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương tỉnh Bình Phước
Cơ quan phối hợp (nếu có): không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 10 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký đầy đủ, hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy đăng ký
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng