Thủ tục hành chính: Cấp giấy công nhận Ban vận động thành lập Hội (liên đoàn, hiệp hội) thể dục thể thao có phạm vi hoạt động trong tỉnh - Hưng Yên

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy công nhận Ban vận động thành lập Hội (liên đoàn, hiệp hội) thể dục thể thao có phạm vi hoạt động trong tỉnh - Hưng Yên

Số hồ sơ: T-HYE-026461-TT
Cơ quan hành chính: Hưng Yên
Lĩnh vực: Thể thao
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (Phòng Nghiệp vụ Thể dục - Thể thao)
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 05 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Văn bản xác nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng