Thủ tục hành chính: Cấp giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp - Kiên Giang

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp - Kiên Giang

Số hồ sơ: T-KGI-110647-TT
Cơ quan hành chính: Kiên Giang
Lĩnh vực: Sở hữu công nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Chuyên ngành thuộc Sở Khoa học và Công nghệ
Cơ quan phối hợp (nếu có): Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhậnQuyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng