Thủ tục hành chính: Cấp giấy chứng nhận thuyết minh viên - Kiên Giang

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy chứng nhận thuyết minh viên - Kiên Giang

Số hồ sơ: T-KGI-116505-TT
Cơ quan hành chính: Kiên Giang
Lĩnh vực: Lữ hành
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Kiên Giang
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nghiệp vụ Du lịch - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Kiên Giang
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Chưa có qui định thời gian giải quyết
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng