Thủ tục hành chính: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong trường hợp tách thửa đối với thửa đất - Kiên Giang

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong trường hợp tách thửa đối với thửa đất - Kiên Giang

Số hồ sơ: T-KGI-141837-TT
Cơ quan hành chính: Kiên Giang
Lĩnh vực: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 13 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận Chỉnh lý biến động trên giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng