Thủ tục hành chính: Cấp giấy chứng nhận kiểm định phương tiện đo - Thanh Hóa

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy chứng nhận kiểm định phương tiện đo - Thanh Hóa

Số hồ sơ: T-THA-036471-TT
Cơ quan hành chính: Thanh Hóa
Lĩnh vực: Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thanh Hoá
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thanh Hoá
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Tuỳ thuộc vào loại phương tiện đo, số lượng phương tiện đo cần kiểm định
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận tem hoặc dấu kiểm định
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng