Thủ tục hành chính: Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch y tế phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh đường thủy - Hà Tĩnh

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch y tế phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh đường thủy - Hà Tĩnh

Số hồ sơ: T-HTI-BS444
Cơ quan hành chính: Hà Tĩnh
Lĩnh vực: Y tế
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm Y tế dự phòng - Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Kiểm tra tại chỗ.
Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng