Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Cấp giấy chứng nhận in vàng mã - Quảng Trị

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy chứng nhận in vàng mã - Quảng Trị

Số hồ sơ: T-QTR-088031-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Trị
Lĩnh vực: Xuất bản
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Thông tin và Truyền thông
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Thông tin và Truyền thông
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Đang xây dựng quy định về thời hạn
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng