Thủ tục hành chính: Cấp giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y đối với các cơ sở kinh doanh sản phẩm động vật - Hà Nội

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y đối với các cơ sở kinh doanh sản phẩm động vật - Hà Nội

Số hồ sơ: T-HNO-147208-TT
Cơ quan hành chính: Hà Nội
Lĩnh vực: Chăn nuôi, thú y
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục thú y Hà Nội
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng kiểm dịch động vật
Cơ quan phối hợp (nếu có): Trạm thú y
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Trực tiếp tại trạm thú y/phòng kiểm dịch quận/huyện
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng