Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Cấp Giấy chứng nhận đầu tư trong trường hợp chuyển đổi hình thức đầu tư của dự án có vốn đầu tư nước ngoài - Quảng Bình

Thông tin thủ tục hành chính Cấp Giấy chứng nhận đầu tư trong trường hợp chuyển đổi hình thức đầu tư của dự án có vốn đầu tư nước ngoài - Quảng Bình

Số hồ sơ: T-QBI-BS143
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực: Đầu tư
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Quảng Bình
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở KHĐT tỉnh Quảng Bình
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các Bộ, sở, ngành liên quan
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Tối đa 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đầu tư
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng