Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá nhập khẩu - Tiền Giang

Thông tin thủ tục hành chính Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá nhập khẩu - Tiền Giang

Số hồ sơ: T-TGG-131213-TT
Cơ quan hành chính: Tiền Giang
Lĩnh vực: Thủy sản
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thủy sản Tiền Giang
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thủy sản Tiền Giang
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Ba (03) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. Trường hợp hồ sơ không đủ, cơ quan đăng ký tàu cá phải thông báo cho tổ chức, cá nhân nhập khẩu trong thời hạn hai (02) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ để bổ sung hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng