Thủ tục hành chính: Cấp giấy chứng nhận đăng ký in vàng mã - Bình Thuận

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy chứng nhận đăng ký in vàng mã - Bình Thuận

Số hồ sơ: T-BTN-004389-TT
Cơ quan hành chính: Bình Thuận
Lĩnh vực: Xuất bản
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Thông tin và Truyền thông Bình Thuận
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Thông tin và Truyền thông Bình Thuận
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 04 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng