Thủ tục hành chính: Cấp Giấy chứng nhận cho tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài đối với trường hợp người sử dụng đất đồng thời là chủ sở hữu nhà ở, công trình xây dựng - Lạng Sơn

Thông tin thủ tục hành chính Cấp Giấy chứng nhận cho tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài đối với trường hợp người sử dụng đất đồng thời là chủ sở hữu nhà ở, công trình xây dựng - Lạng Sơn

Số hồ sơ: T-LSN-212233-TT
Cơ quan hành chính: Lạng Sơn
Lĩnh vực: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân Tỉnh Lạng Sơn
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất - Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Xây dựng hoặc Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng- Lạng Sơn
Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp
Thời hạn giải quyết: 28 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng