Thủ tục hành chính: Cấp Giấy chứng nhận Bài thuốc gia truyền - Bình Thuận

Thông tin thủ tục hành chính Cấp Giấy chứng nhận Bài thuốc gia truyền - Bình Thuận

Số hồ sơ: T-BTN-125037-TT
Cơ quan hành chính: Bình Thuận
Lĩnh vực: Y dược cổ truyền
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế Bình Thuận
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Y tế Bình Thuận
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng