Thủ tục hành chính: Cấp giấy báo tử và xác nhận liệt sĩ, cấp giấy chứng nhận gia đình liệt sỹ và trợ cấp ưu đãi đối với thân nhân liệt sỹ - Bắc Giang

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy báo tử và xác nhận liệt sĩ, cấp giấy chứng nhận gia đình liệt sỹ và trợ cấp ưu đãi đối với thân nhân liệt sỹ - Bắc Giang

Số hồ sơ: T-BGI-251708-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Giang
Lĩnh vực: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và xã hội
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động – Thương binh và xã hội
Cơ quan phối hợp (nếu có): Hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 10 ngày kể từ ngày nhận đủ các giấy tờ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng