Hệ thống pháp luật

Thủ tục hành chính: Cấp giấy báo tử - Hải Phòng

Thông tin

Số hồ sơ: T-HPG-106257-TT
Cơ quan hành chính: Hải Phòng
Lĩnh vực: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy báo tử
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng