Thủ tục hành chính: Cấp đổi giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ tại Công an cấp tỉnh - Tiền Giang

Thông tin thủ tục hành chính Cấp đổi giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ tại Công an cấp tỉnh - Tiền Giang

Số hồ sơ: T-TGG-BS167
Cơ quan hành chính: Tiền Giang
Lĩnh vực: An ninh, trật tự xã hội
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chính phủ; Bộ Công an.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Tiền Giang
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Tiền Giang
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an tỉnh Tiền Giang
Thời hạn giải quyết: Không quá 15 ngày nếu nhận đủ hồ sơ theo quy định
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng