Thủ tục hành chính: Cấp đổi giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thông tin thủ tục hành chính Cấp đổi giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Số hồ sơ: B-BNN-BS117
Cơ quan hành chính: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Lĩnh vực: Lâm nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cơ quan Kiểm lâm sở tại
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cơ quan Kiểm lâm sở tại
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại hoặc văn bản thông báo lý do không cấp đổi giấy chứng nhận trại nuôi .Thời hiệu của giấy chứng nhận trại nuôi: Tối đa 03 (ba) năm kể từ ngày cấpi
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng