Thủ tục hành chính: Cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất - Cà Mau

Thông tin thủ tục hành chính Cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất - Cà Mau

Số hồ sơ: T-CMU-051949-TT
Cơ quan hành chính: Cà Mau
Lĩnh vực: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất và Phòng Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 40 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tất cả
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng