Thủ tục hành chính: Cấp đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đối với tổ chức - Tiền Giang

Thông tin thủ tục hành chính Cấp đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đối với tổ chức - Tiền Giang

Số hồ sơ: T-TGG-003903-TT
Cơ quan hành chính: Tiền Giang
Lĩnh vực: Xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng Tiền Giang
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng