Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Cấp đổi giấy chứng nhận kinh tế trang trại - Bình Phước

Thông tin thủ tục hành chính Cấp đổi giấy chứng nhận kinh tế trang trại - Bình Phước

Số hồ sơ: T-BPC-214866-TT
Cơ quan hành chính: Bình Phước
Lĩnh vực: Nông nghiệp – Nông thôn
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn /Phòng Kinh tế
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn /Phòng Kinh tế
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Không quá 03 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng