Thủ tục hành chính: Cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 2 - Bình Định

Thông tin thủ tục hành chính Cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 2 - Bình Định

Số hồ sơ: T-BDI-010759-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Bình Định
Lĩnh vực: Xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Xây dựng Bình Định
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng Bình Định
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Chứng chỉ hành nghề
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng