Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Cấp chứng chỉ hành nghề Kiến trúc sư hoạt động xây dựng - Hà Tĩnh

Thông tin thủ tục hành chính Cấp chứng chỉ hành nghề Kiến trúc sư hoạt động xây dựng - Hà Tĩnh

Số hồ sơ: T-HTI-235466-TT
Cơ quan hành chính: Hà Tĩnh
Lĩnh vực: Xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Chứng chỉ hành nghề
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng