Thủ tục hành chính: Cấp chứng chỉ chất lượng lợn đực giống (cho cơ sở chăn nuôi lợn đực giống do tỉnh quản lý) - Quảng Bình

Thông tin thủ tục hành chính Cấp chứng chỉ chất lượng lợn đực giống (cho cơ sở chăn nuôi lợn đực giống do tỉnh quản lý) - Quảng Bình

Số hồ sơ: T-QBI-072432-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực: Chăn nuôi, thú y
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện (thành phố)
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện (thành phố)
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn), Thú y xã (phường, thị trấn)
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Không quy định thời hạn cụ thể
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Chứng chỉ
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng