Thủ tục hành chính: Cấp bản sao Quyết định thay đổi, cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính - Đồng Tháp

Thông tin thủ tục hành chính Cấp bản sao Quyết định thay đổi, cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính - Đồng Tháp

Số hồ sơ: T-DTP-124505-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Tháp
Lĩnh vực: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tư pháp huyện Cao Lãnh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện:
Thời hạn giải quyết:
Đối tượng thực hiện: Tất cả
Kết quả thực hiện:
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng