Thủ tục hành chính: Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch - Trà Vinh

Thông tin thủ tục hành chính Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch - Trà Vinh

Số hồ sơ: T-TVH-285218-TT
Cơ quan hành chính: Trà Vinh
Lĩnh vực: Hành chính tư pháp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tư pháp cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân cấp huyện hoặc qua đường bưu chính.
Thời hạn giải quyết: Trong ngày; Trường hợp không còn lưu trữ được sổ gốc hoặc trong sổ gốc không có thông tin về nội dung yêu cầu cấp bản sao thì cơ quan, tổ chức có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho người yêu cầu. Trong trường hợp yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc được gửi qua bưu điện thì thời hạn được thực hiện ngay sau khi cơ quan, tổ chức nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo dấu bưu điện đến.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Bản sao hoặc văn bản
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng