Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Bổ nhiệm vào ngạch công chức viên chức - Đồng Tháp

Thông tin thủ tục hành chính Bổ nhiệm vào ngạch công chức viên chức - Đồng Tháp

Số hồ sơ: T-DTP-BS419
Cơ quan hành chính: Đồng Tháp
Lĩnh vực: Cán bộ công chức, viên chức
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nội vụ.
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trong đó:
- Sở Nội vụ: 05 ngày;
- Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh trình ký: 05 ngày.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hoặc văn bản của Sở Nội vụ.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng