Thủ tục hành chính: Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ, công chức, viên chức - Đắk Nông

Thông tin thủ tục hành chính Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ, công chức, viên chức - Đắk Nông

Số hồ sơ: T-DKN-048061-TT
Cơ quan hành chính: Đắk Nông
Lĩnh vực: Cán bộ công chức, viên chức
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Nội vụ
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ
Cơ quan phối hợp (nếu có): Đơn vị thực hiện
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng