Thủ tục hành chính: Báo cáo Sở Thông tin và truyền thông về tình hình cung cấp dịch vụ Internet - Sóc Trăng

Thông tin thủ tục hành chính Báo cáo Sở Thông tin và truyền thông về tình hình cung cấp dịch vụ Internet - Sóc Trăng

Số hồ sơ: T-STG-112656-TT
Cơ quan hành chính: Sóc Trăng
Lĩnh vực: Viễn thông – Internet
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Thông tin và Truyền thông
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Thông tin và Truyền thông
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Qua Internet
Thời hạn giải quyết: Không quy định
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Không
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng