Thủ tục hành chính: Bán đấu giá tài sản thi hành án dân sự - Đồng Nai

Thông tin thủ tục hành chính Bán đấu giá tài sản thi hành án dân sự - Đồng Nai

Số hồ sơ: T-DNA-034051-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Đồng Nai
Lĩnh vực: Hành chính tư pháp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Đấu giá viên và cán bộ nghiệp vụ của Trung tâm
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản
Cơ quan phối hợp (nếu có): Cơ quan thi hành án dân sự có tài sản ủy quyền bán đấu giá
Cách thức thực hiện: - Hồ sơ tài sản được cơ quan thi hành án dân sự gửi qua đường bưu điện hoặc trực tiếp gửi tại Trung tâm
- Địa chỉ tiếp nhận: Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản, số 1B đường 30/4, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Thời hạn giải quyết: - Đối với tài sản là động sản:
Không quá 23 (hai mươi ba) ngày làm việc, trong đó:
+ Ký kết hợp đồng ủy quyền bán đấu giá tài sản trong 03 (ba) ngày sau khi nhận hồ sơ đầy đủ
+ Tổ chức bán đấu giá: Trong 17 (mười bảy) ngày kể từ ngày ký hợp đồng ủy quyền bán đấu giá tài sản
+ Thanh toán tiền bán tài sản: 03 (ba) ngày sau ngày tổ chức cuộc bán đấu giá thành tài sản
- Đối với tài sản là bất động sản:
Không quá 85 (tám mươi lăm) ngày làm việc, trong đó:
+ Ký kết hợp đồng ủy quyền bán đấu giá tài sản trong 05 (năm) ngày sau khi nhận hồ sơ đầy đủ
+ Tổ chức bán đấu giá: Trong 40 (bốn mươi) ngày kể từ ngày ký hợp đồng ủy quyền bán đấu giá tài sản thanh lý
+ Thanh toán tiền bán tài sản: 40 (bốn mươi) ngày sau ngày tổ chức cuộc bán đấu giá thành tài sản
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Hợp đồng ủy quyền bán đấu giá tài sản thi hành án dân sự
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng