Thủ tục hành chính: Bán đấu giá tài sản theo ủy quyền của tổ chức, cá nhân - Đồng Nai

Thông tin thủ tục hành chính Bán đấu giá tài sản theo ủy quyền của tổ chức, cá nhân - Đồng Nai

Số hồ sơ: T-DNA-034027-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Nai
Lĩnh vực: Hành chính tư pháp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Đấu giá viên
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản
Cơ quan phối hợp (nếu có): không
Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Ký kết hợp đồng : Trong 3 ngày sau khi nhận hồ sơ đầy đủ. - Tổ chức bán đấu giá : Trong 17 ngày đến 40 ngày kể từ ngày ký Hợp đồng (tùy thuộc yêu cầu về thời gian cho đăng ký tham gia đấu giá mua tài sản của tổ chức, cá nhân có tài sản ủy quyền bán đấu giá). - Thanh toán tiền bán tài sản thanh lý : 3 ngày đến 15 ngày sau khi bán đấu giá thành tài sản. Tổng thời gian giải quyết : Từ 23 ngày đến 60 ngày (tùy thuộc yêu cầu về thời gian của tổ chức, cá nhân có tài sản ủy quyền bán đấu giá).
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Hợp đồng ủy quyền bán đấu giá tài sản
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng