Hệ thống pháp luật

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 13937-3:2024

ỨNG DỤNG ĐƯỜNG SẮT - HỆ THỐNG ĐƯỜNG RAY KHÔNG ĐÁ BA LÁT - PHẦN 3: NGHIỆM THU

Railway Applications - Ballastless Track Systems - Part 3: Acceptance

 

Lời nói đầu

TCVN 13937-3:2024 được xây dựng trên cơ sở tham khảo tiêu chuẩn BS EN 16432-3:2021.

TCVN 13937-3:2024 do Viện Khoa học và Công nghệ GTVT biên soạn, Bộ Giao thông vận tải đ nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Bộ TCVN 13937:2024 Ứng dụng đường sắt - Hệ thống đường ray không đá ba lát, gồm ba phần:

- Phần 1: Yêu cầu chung

- Phần 2: Thiết kế hệ thống, các hệ thống con và các thành phần

- Phần 3: Nghiệm thu

 

ỨNG DỤNG ĐƯỜNG SẮT - HỆ THỐNG ĐƯỜNG RAY KHÔNG ĐÁ BA LÁT - PHẦN 3: NGHIỆM THU

Railway Applications - Ballastless Track Systems - Part 3: Acceptance

1  Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định việc thực hiện thiết kế hệ thống đường ray không đá ba lát và các tiêu chí nghiệm thu công việc liên quan đến thi công hệ thống đường ray không đá ba lát.

Tiêu chuẩn này không bao gồm bất kỳ tiêu chí nào để kiểm tra, bảo trì, sửa chữa và thay thế hệ thống đường ray không đá ba lát trong quá trình vận hành.

2  Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau là cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với tài liệu viện dẫn ghi năm công bố, áp dụng phiên bản được nêu. Đối với tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố, áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm các sửa đổi, bổ sung (nếu có).

TCVN 13937-1:2Q24, Ứng dụng đường sắt - Hệ thống đường ray không đá ba lát - Phần 1: Yêu cầu chung.

TCVN 13937-2:2024, Ứng dụng đường sắt - Hệ thống đường ray không đá ba lát - Phần 2: Thiết kế hệ thống, các hệ thống con và các thành phần.

EN 206:2013+AT2016, Concrete - Specification, performance, production and conformity (Bê tông - Thông số kỹ thuật, tính năng, sản xuất và sự phù hợp)

EN 12390-5, Testing hardened concrete - Part 5: Flexural strength of test specimens (Thử nghiệm bê tông nặng - Phần 5: Cường độ chịu uốn của mẫu thử)

EN 13231-1:2013, Railway applications - Track - Acceptance of works - Part 1: Works on ballasted track - Plain line, switches and crossings (Ứng dụng đường sắt -

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13937-3:2024 về Ứng dụng đường sắt - Hệ thống đường ray không đá ba lát - Phần 3: Nghiệm thu

  • Số hiệu: TCVN13937-3:2024
  • Loại văn bản: Tiêu chuẩn Việt Nam
  • Ngày ban hành: 01/01/2024
  • Nơi ban hành: ***
  • Người ký: ***
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 23/07/2024
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản