Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO-BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 38/2001/TTLT-BGDĐT-BTC

Hà Nội, ngày 22 tháng 8 năm 2001

 

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - BỘ TÀI CHÍNH SỐ 38/2001/TTLT-BGDĐT-BTC NGÀY 22/8/2001 HƯỚNG DẪN BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 54/1998/TTLT-BGDĐT-BTC NGÀY 31/8/1998 VỀ THU, CHI VÀ QUẢN LÝ HỌC PHÍ Ở CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CÔNG LẬP THUỘC HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 70/1998/QĐ-TTG NGÀY 31/3/1998 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Tài chính ban hành Thông tư liên tịch số 54/1998/TTLT-BGDĐT-BTC ngày 31/8/1998 về thu, chi và quản lý học phí ở các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân theo Quyết định số 70/1998/QĐ-TTg ngày 31/3/1998 của Thủ tướng Chính phủ. Nay liên Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Tài chính hướng dẫn nội dung khoản hỗ trợ công tác quản lý và điều tiết chung thuộc ngành giáo dục đào tạo địa phương theo khoản 2.4 Điều 4 Quyết định số 70/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ như sau:

1. Về mức chi: không vượt quá 20% số học phí thu được.

2. Về nội dung chi:

- Chi hỗ trợ công tác quản lý tại các Phòng Giáo dục và Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Chi điều tiết hỗ trợ cho các trường không thu học phí.

3. Công tác quản lý Tài chính:

Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Tài chính - Vật giá phối hợp xây dựng tỷ lệ, mức chi, nôi dung chi trình Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định.

Nhà trường trực tiếp thu học phí hàng tháng của học sinh và nộp vào tài khoản tiền gửi quỹ học phí tại kho bạc nhà nước. Căn cứ vào tỷ lệ học phí dành cho hỗ trợ công tác quản lý và điều tiết chung đã quy định, các cơ sở giáo dục và đào tạo có trách nhiệm tính toán cụ thể và chuyển số tiền này về tài khoản của Sở Giáo dục và Đào tạo mở tại Kho bạc nhà nước để Sở Giáo dục và Đào tạo phân bổ, điều tiết chung theo quy định.

Các cơ sở giáo dục đào tạo được hỗ trợ kinh phí từ nguồn thu học phí có trách nhiệm sử dụng theo đúng các nội dung quy định tại Thông tư số 54/1998/TTLT-BGDĐT-BTC ngày 31/8/1998 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Tài chính.

Hàng năm, cùng với việc lập dự toán thu, chi từ nguồn ngân sách nhà nước các cấp, các cơ sở giáo dục đào tạo và các Sở Giáo dục và Đào tạo lập dự toán thu, chi quỹ học phí và các khoản điều tiết chung gửi cơ quan tài chính và Kho bạc nhà nước.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2001 và thay thế Thông tư liên tịch số 34/1999/TTLT-BGDĐT-BTC ngày 27/8/1999 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Tài chính.

Lê Vũ Hùng

(Đã ký)

Nguyễn Thị Kim Ngân

(Đã ký)