Hệ thống pháp luật

BỘ CÔNG THƯƠNG - GIAO THÔNG VẬN TẢI - TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 25/2010/TTLT-BCT-BGTVT-BTC

Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 2010

 

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

QUY ĐỊNH VIỆC NHẬP KHẨU Ô TÔ CHỞ NGƯỜI DƯỚI 16 CHỖ NGỒI, LOẠI MỚI (CHƯA QUA SỬ DỤNG)

Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;
Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;
Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài;
Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa;
Liên Bộ Công Thương, Giao thông vận tải, Tài chính quy định cụ thể về cửa khẩu nhập khẩu và điều kiện thông quan đối với ô tô chở người dưới 16 chỗ ngồi, loại mới (chưa qua sử dụng) dưới đây gọi tắt là ô tô chở người:

Điều 1. Quy định cửa khẩu nhập khẩu

Ô tô chở người chỉ được nhập khẩu về Việt Nam qua các cửa khẩu cảng biển quốc tế: Cái Lân-Quảng Ninh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa-Vũng Tàu. Thủ tục hải quan được thực hiện tại cửa khẩu nhập khẩu.

Điều 2. Điều kiện, thủ tục và thời hạn kiểm tra chất lượng ô tô nhập khẩu

1. Cơ quan hải quan chỉ được hoàn thành thủ tục thông quan hàng hóa khi ô tô chở người đã được Cục Đăng kiểm Việt Nam cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu hoặc cấp Thông báo miễn kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu.

2. Thủ tục kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu theo quy định của Bộ Giao thông vận tải.

3. Thời hạn cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu hoặc Thông báo miễn kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập là 10 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc việc kiểm tra xe cơ giới nhập khẩu tại địa điểm kiểm tra đã đăng ký ghi trong Giấy đăng ký kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành, kể từ ngày 29 tháng 7 năm 2010./.

 

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
THỨ TRƯỞNG
Lê Mạnh Hùng

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ CÔNG THƯƠNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thành Biên

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

Nơi nhận:
 - Ban bí thư T.W Đảng;
 - Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng;
 - Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
 - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
 - Văn phòng Chủ tịch nước;
 - Văn phòng Quốc hội;
 - Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao;
 - Tòa án Nhân dân Tối cao;
 - Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
 - Kiểm toán Nhà nước;
 - Tổng cục Hải quan;
 - Công báo;
 - Website Chính phủ;
 - Bộ trưởng, các Thứ trưởng và các đơn vị trực thuộc Bộ CT, Bộ GTVT, Bộ TC;
 - Website Bộ Công Thương;
 - Lưu: VT, XNK (2).

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Thông tư liên tịch 25/2010/TTLT-BCT-BGTVT-BTC quy định việc nhập khẩu ô tô chở người dưới 16 chỗ ngồi, loại mới (chưa qua sử dụng) do Bộ Công thương - Bộ Giao thông vận tải - Bộ Tài chính ban hành

  • Số hiệu: 25/2010/TTLT-BCT-BGTVT-BTC
  • Loại văn bản: Thông tư liên tịch
  • Ngày ban hành: 14/06/2010
  • Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài chính, Bộ Công thương
  • Người ký: Lê Mạnh Hùng, Nguyễn Thành Biên, Đỗ Hoàng Anh Tuấn
  • Ngày công báo: 07/07/2010
  • Số công báo: Từ số 380 đến số 381
  • Ngày hiệu lực: 29/07/2010
  • Ngày hết hiệu lực: 05/11/2019
  • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
Tải văn bản