Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ VĂN HOÁ THÔNG TIN-TRUNG ƯƠNG ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 24-LB/TT

Hà Nội , ngày 26 tháng 3 năm 1994

 

THÔNG TƯ LIÊN BỘ

CỦA BỘ TÀI CHÍNH, VĂN HOÁ THÔNG TIN - TRUNG ƯƠNG ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH SỐ 24-LB/TT NGÀY 26 THÁNG 3 NĂM 1994 QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ CẤP PHÁT, QUẢN LÝ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI CÁC NHÀ THIẾU NHI

Nhà thiếu nhi là Trung tâm giáo dục ngoài nhà trường cho trẻ em do Nhà nước quyết định thành lập, Đoàn thanh niên phụ trách, được ngành văn hoá, thể dục thể thao, giáo dục, các ngành các cấp giúp đỡ về chuyên môn nghiệp vụ, trang thiết bị hoạt động và Nhà nước cấp kinh phí.

Để thực hiện Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em Việt Nam và thực hiện các chương trình hành động quốc gia vì trẻ em về việc chăm lo đời sống văn hoá, tinh thần vui chơi lành mạnh cho mọi trẻ em, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Bộ Tài chính và Bộ Văn hoá thông tin hướng dẫn chế độ cấp phát và quản lý tài chính đối với nhà thiếu nhi cấp tỉnh, thành phố, quận, huyện, thị xã như sau:

I. NGUYÊN TẮC CHUNG

1. Nhà thiếu nhi là đơn vị sự nghiệp, tổ chức các hoạt động giáo dục, văn hoá, thể dục thể thao, vui chơi... có tính giáo dục và phát triển năng khiếu cho thiếu nhi: hướng dẫn phương pháp hoạt động Đội thiếu niên và các điểm vui chơi góp phần hình thành nhân cách toàn diện cho trẻ em.

2. Nhà nước cấp kinh phí hàng năm cho nhà thiếu nhi căn cứ vào nhiệm vụ được giao và dự toán kinh phí chi tiêu hoạt động tối thiểu quy định dưới đây và chi phí thường xuyên hợp lý nhằm đảm bảo cho nhà thiếu nhi hoạt động đúng chức năng, có hiệu quả.

3. Khuyến khích các nhà thiếu nhi tổ chức các hoạt động rộng rãi nhằm thu hút đông đảo thiếu nhi vào sinh hoạt, tuỳ điều kiện cụ thể của từng địa phương, từng loại hình, mức độ hoạt động, vận động đóng góp tự nguyện bổ sung một phần kinh phí hoạt động và bồi dưỡng cho cán bộ công nhân viên, cộng tác viên theo quy định của Nhà nước.

4. Ngoài kinh phí hoạt động thường xuyên, tuỳ tình hình cụ thể, các nhà thiếu nhi lập kế hoạch xin cấp vốn xây dựng và sửa chữa nhà cửa, mua sắm trang thiết bị nhằm bổ sung cơ sở vật chất, kỹ thuật để đảm bảo hiệu quả của các hoạt động theo như quy định hiện hành của Nhà nước.

II. CÁC QUY ĐỊNH CỤ THỂ

1. Căn cứ vào tính chất và đặc thù hoạt động của nhà thiếu nhi, hàng năm được Nhà nước cấp kinh phí để chi các nội dung sau:

a) Chi phí thường xuyên bao gồm:

- Tiền lương, phụ cấp, trợ cấp và các chế độ phúc lợi đang áp dụng đối với công nhân viên chức Nhà nước.

- Công vụ phí.

- Công tác phí.

- Nghiệp vụ phí.

Chi phí nghiệp vụ là các khoản chi để thực hiện các nhiệm vụ được giao của nhà thiếu nhi:

+ Hướng dẫn nội dung và phương pháp hoạt động của Đội và thiếu nhi gồm: Bồi dưỡng ban chỉ huy Đội, cán bộ cơ sở, cán bộ phụ trách, cộng tác viên... Tổ chức các mô hình hoạt động.

+ Tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, TDTT, vui chơi, các cuộc thi, hội diễn, triển lãm và các hoạt động tập trung của Đội trong năm.

+ Mua sách, báo trang bị cho thư viện, tài liệu hướng dẫn, viết chuyên đề...

+ Hoạt động của các đội nhóm nghệ thuật, tuyên truyền thể dục thể thao, nghi thức...

+ Các lớp năng khiếu về văn hoá, nghệ thuật, thể dục, thể thao, ngoại ngữ, hướng nghiệp, kỹ thuật...

+ Các hoạt động phục vụ công tác chính trị, xã hội ở địa phương.

b) Ngoài các khoản kinh phí chi thường xuyên nói trên, tuỳ điều kiện cụ thể của từng nhà thiếu nhi mà lập kế hoạch xin kinh phí để mua sắm dụng cụ thiết bị, xây dựng, sửa chữa nhà cửa, cơ sở vật chất phục vụ hoạt động của đơn vị.

2. Việc xác định mức cấp của ngân sách địa phương hàng năm để đảm bảo các khoản chi tại điểm a và b nêu trên cho các nhà thiếu nhi do Đoàn Thanh niên và cơ quan tài chính địa phương xem xét trên cơ sở kế hoạch hoạt động và dự toán hàng năm của nhà thiếu nhi và khả năng của ngân sách địa phương để trình Uỷ ban nhân dân các cấp duyệt và thông báo cho nhà thiếu nhi.

- Các nhà thiếu nhi là đơn vị dự toán phải tổ chức công tác kế toán, quyết toán theo quyết định số 257 TC/CĐKT ngày 01-6-1990 của Bộ Tài chính.

- Căn cứ vào kế hoạch ngân sách được duyệt, cơ quan tài chính các cấp có trách nhiệm cấp phát đầy đủ, kịp thời cho các hoạt động của nhà thiếu nhi và có trách nhiệm giám sát kiểm tra việc sử dụng kinh phí đúng mục đích, có hiệu quả.

3. Các nhà thiếu nhi tổ chức các lớp năng khiếu, hoạt động vui chơi, giải trí cho trẻ em có thu một phần để bù đắp chi phí thì không coi là hoạt động kinh doanh nên không phải chịu thuế. Nguồn kinh phí này bổ sung nguồn để chi cho công tác tổ chức hoạt động và giáo viên, cộng tác viên hướng dẫn thiếu nhi.

Ngoài các hoạt động vui chơi, giải trí, các lớp năng khiếu phục vụ thiếu nhi, nếu có mở các hoạt động khác phải nộp thuế theo đúng luật định.

4. Đối với các nhà thiếu nhi ở miền núi, vùng sâu, hải đảo được cấp 100% kinh phí cho các hoạt động trong năm.

5. Hàng năm ngành văn hoá, thông tin căn cứ khả năng kinh phí của ngành và nhu cầu hoạt động của các nhà thiếu nhi để hỗ trợ kinh phí cho các hoạt động của nhà thiếu nhi theo thông tư Liên Bộ Tài chính - Văn hoá Thông tin số 91/TT-LB ngày 10-11-1993.

6. Các địa phương căn cứ vào ngân sách Nhà nước năm 1994 đã được Quốc hội quyết định để thu xếp kinh phí cho các nhà thiếu nhi, từ năm 1995 kinh phí cho các nhà thiếu nhi đưa vào kế hoạch ngân sách địa phương hàng năm.

III. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

- Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

- Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh về Liên bộ để nghiên cứu, bổ sung văn bản kịp thời.

Hồ Đức Việt

(Đã ký)

Nguyễn Khoa Điềm

(Đã ký)