Hệ thống pháp luật

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG - BỘ CÔNG AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 16/2009/TTLT-BTTTT-BCA

Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2009

 

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

VỀ PHỐI HỢP PHÒNG, CHỐNG IN LẬU

- Căn cứ Luật Xuất bản số 30/2004/QH11 ngày 03 tháng 12 năm 2004 và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Xuất bản số 12/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 105/2007/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về hoạt động in các sản phẩm không phải là xuất bản phẩm;
- Căn cứ Nghị định số 08/2001/NĐ-CP ngày 22 tháng 2 năm 2001 của Chính phủ quy định về điều kiện an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện;
- Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Căn cứ Nghị định số 136/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an,

Liên Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an thống nhất quy định các mối quan hệ phối hợp trong việc phòng, chống in lậu; thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động in như sau:

I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

a) Thông tư này quy định việc tổ chức thực hiện và phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về hoạt động in; phòng, chống in lậu.

b) Các cơ quan, đơn vị thuộc ngành Thông tin và Truyền thông, ngành Công an và các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động in thuộc đối tượng áp dụng của Thông tư này.

2. Nhiệm vụ phối hợp

Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, hai ngành Thông tin và Truyền thông và Công an phối hợp tổ chức tuyên truyền, học tập, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, trao đổi thông tin; thanh tra, kiểm tra, xử lý các vi phạm trong hoạt động in, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động in. Việc phối hợp được thực hiện thông qua đoàn liên ngành thành lập theo Thông tư này.

II. TRÁCH NHIỆM, PHẠM VI VÀ NỘI DUNG PHỐI HỢP

1. Phối hợp tổ chức tuyên truyền, học tập, bồi dưỡng kiến thức pháp luật

a) Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan thông tin đại chúng; Bộ Công an có trách nhiệm chỉ đạo Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh) tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về hoạt động in bằng nhiều hình thức đến mọi đối tượng biết để thực hiện, vận động nhân dân nâng cao cảnh giác, phát hiện các dấu hiệu vi phạm pháp luật về hoạt động in, tố giác với cơ quan chức năng.

b) Hàng năm mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật về in và công tác phòng, chống in lậu cho cán bộ các cấp có liên quan và tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động in.

2. Trách nhiệm phối hợp cụ thể trong công tác phòng, chống in lậu

a) Trách nhiệm của ngành Thông tin và Truyền thông

- Khi phát hiện những vi phạm trong hoạt động in phải chủ động ngăn chặn và xử lý theo thẩm quyền. Đối với những vi phạm có liên quan đến an ninh trật tự phải thông báo ngay cho cơ quan Công an.

- Khi tiếp nhận những thông tin, tài liệu do cơ quan Công an cung cấp cần khẩn trương xác minh, xử lý nhằm ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động in.

- Chủ động hoặc thông qua đoàn liên ngành để phối hợp với cơ quan Công an tiến hành thanh tra, kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất các hoạt động in, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm những vi phạm theo quy định của pháp luật.

b) Trách nhiệm của ngành Công an

- Cơ quan Công an có thẩm quyền quản lý nhà nước về an ninh trật tự đối với hoạt động in chủ động thu thập các thông tin, tài liệu, tổ chức xác minh, điều tra xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật; trao đổi và cung cấp cho cơ quan quản lý nhà nước về Thông tin và Truyền thông các hành vi vi phạm để phối hợp xử lý.

- Phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động in tổ chức các đoàn liên ngành để kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất đối với tổ chức, cá nhân hoạt động in.

c) Các cơ quan chức năng của ngành Thông tin và Truyền thông, ngành Công an chủ động phối hợp với các ngành có liên quan: quản lý thị trường, thuế, hải quan, cơ quan cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và chính quyền địa phương để làm tốt công tác phòng, chống in lậu.

3. Phối hợp liên ngành giữa các cấp ở trung ương và địa phương trong việc kiểm tra, xử lý vi phạm

a) Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với Cục Xuất bản, Cục Bảo vệ An ninh Nội bộ và Văn hóa - Tư tưởng, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội tổ chức lực lượng liên ngành thanh tra, kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất và xử lý các vi phạm pháp luật trong hoạt động in trên phạm vi toàn quốc.

b) Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với Công an cấp tỉnh (Phòng Bảo vệ An ninh Nội bộ và Văn hóa - Tư tưởng, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội) tổ chức lực lượng liên ngành để thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động in tại địa phương;

c) Thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật trong hoạt động in.

4. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động in

a) Tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động in phải có trách nhiệm phối hợp và cộng tác với các cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động in để chủ động phòng, chống in lậu.

b) Chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật trong hoạt động in:

- Cơ sở in chỉ được phép hoạt động khi có đủ các giấy tờ hợp pháp: giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh về in, giấy phép hoạt động ngành in (đối với cơ sở in phải cấp phép), văn bản xác nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự của cơ quan Công an có thẩm quyền. 

- Người đến đặt in phải xuất trình giấy tờ hợp pháp: quyết định xuất bản hoặc giấy phép xuất bản đối với các sản phẩm phải có giấy phép xuất bản; văn bản chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành đối với sản phẩm phải có văn bản thỏa thuận theo quy định của pháp luật.

- Ký hợp đồng in đúng nội dung ghi trong quyết định xuất bản hoặc giấy phép xuất bản. Đối với sản phẩm in không phải có quyết định xuất bản, giấy phép xuất bản hoặc văn bản thỏa thuận thì hợp đồng in phải thể hiện đầy đủ thông tin về sản phẩm đó kèm theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo ngành hàng; riêng sản phẩm thuộc danh mục bắt buộc đăng ký chất lượng hoặc chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) hoặc giấy cho phép sản xuất của cơ quan có thẩm quyền về khoa học công nghệ, hoá dược, thuốc chữa bệnh và thực phẩm phải kèm theo bản sao có chứng thực giấy tờ đó.

- Đăng ký đầy đủ các thông tin của sản phẩm in vào sổ quản lý của cơ sở in phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra của các cơ quan chức năng.

c) Khi phát hiện nội dung sản phẩm đặt in, nhân bản vi phạm Điều 10 Luật Xuất bản, người đứng đầu cơ sở in phải kịp thời báo cáo với cơ quan quản lý nhà nước về xuất bản và cơ quan Công an.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thông tư này có hiệu lực sau 45 ngày, kể từ ngày ký ban hành.

Bộ Thông tin và Truyền thông giao cho Thanh tra Bộ, Cục Xuất bản; Bộ Công an giao cho Cục Bảo vệ An ninh Nội bộ và Văn hóa - Tư tưởng, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội có trách nhiệm tham mưu và giúp Bộ trưởng xây dựng kế hoạch phòng, chống in lậu và chỉ đạo các Sở Thông tin và Truyền thông, Công an cấp tỉnh tổ chức thực hiện.

2. Thành lập đoàn liên ngành phòng, chống in lậu tại trung ương: Bộ Thông tin và Truyền thông cử cán bộ cơ quan Thanh tra Bộ, Cục Xuất bản; Bộ Công an cử cán bộ Cục Bảo vệ An ninh Nội bộ và Văn hóa - Tư tưởng, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội tham gia đoàn liên ngành. Quyết định thành lập, tổ chức, kinh phí hoạt động của đoàn liên ngành do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quyết định. Bộ phận thường trực đoàn liên ngành đặt tại Bộ Thông tin và Truyền thông.

3. Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định thành lập đội liên ngành phòng, chống in lậu tại địa phương gồm cán bộ Sở Thông tin và Truyền thông, cán bộ công an cấp tỉnh và cơ quan chức năng có liên quan. Kinh phí hoạt động của đội liên ngành trích trong ngân sách của tỉnh cấp cho Sở Thông tin và Truyền thông.

4. Lực lượng liên ngành từ trung ương đến địa phương phải phối hợp chặt chẽ, trao đổi thông tin kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về hoạt động in. Đội liên ngành cấp tỉnh, 6 tháng báo cáo kết quả về Bộ Thông tin và Truyền thông (bộ phận thường trực liên ngành). Hàng năm, lực lượng liên ngành các cấp tiến hành tổng kết, rút kinh nghiệm về công tác phối hợp thanh tra, kiểm tra, xử lý các vi phạm và đề ra kế hoạch kiểm tra liên ngành năm tiếp theo, đề nghị khen thưởng cá nhân, tập thể có thành tích trong việc phòng, chống in lậu.

5. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan và tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động in phản ánh kịp thời về Bộ Thông tin và Truyền thông./.

 

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ CÔNG AN
THỨ TRƯỞNG
Thượng tướng Lê Thế Tiệm

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Quý Doãn

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Cơ quan TW của các đoàn thể;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc TW
- TTĐT, Công báo;
- Bộ TTTT, Bộ Công an;
- Cục kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp)
- Các cơ quan đơn vị thuộc Bộ TTTT và Bộ Công an
- Lưu VT Bộ TTTT, VT CXB; A25, C13 Bộ Công an

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Thông tư liên tịch 16/2009/TTLT-BTTTT-BCA về phối hợp phòng, chống in lậu do Bộ Thông tin và Truyền thông - Bộ Công an ban hành

  • Số hiệu: 16/2009/TTLT-BTTTT-BCA
  • Loại văn bản: Thông tư liên tịch
  • Ngày ban hành: 12/05/2009
  • Nơi ban hành: Bộ Công An, Bộ Thông tin và Truyền thông
  • Người ký: Lê Thế Tiệm, Đỗ Quý Doãn
  • Ngày công báo: 27/05/2009
  • Số công báo: Từ số 269 đến số 270
  • Ngày hiệu lực: 26/06/2009
  • Ngày hết hiệu lực: 01/07/2013
  • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
Tải văn bản