Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

 

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

SỐ 1126/TTLT NGÀY 17 THÁNG 10 NĂM 1957 VỀ VIỆC GIẢI QUYẾT QUYỀN LỢICHO ANH EM CẢNH VỆ MIỀN NAM TẬP KẾT ĐƯỢC PHỤC VIÊN CHUYỂN NGÀNH

Kính gửi

-Các Bộ, cơ quan đoàn thể trung ương

-Các ủy ban hành chính liên khu, khu , tỉnh , thành phố

-Các khu, Sở, Tài chính

Hoà bình lập lại, theo chủ trương của Chính phủ một số cán bộ và chiến sĩ Cảnh vệ vũ trang miền Nam (Cảnh vệ Liên khu 5, Bảo vệ đội hay quốc vệ đội Nam Bộ) được tập kết ra Bắc. Ban đón tiếp miền Nam đã phân phối ngay một số lớn các anh em nói trên cho các ngành, các cơ quan cần thiết, cho nên đến nay những anh em này chưa được hưởng quyền lợi phục viên chuyển ngành.

Để chấp hành chính sách phục viên một cách chu đáo, để thống nhất việc giải quyết quyền lợi cho anh em cán bộ và chiến sĩ Cảnh vệ miền Nam, Liên Bộ Tài chính- Công an quy định như sau:

1. Tất cả anh em Cảnh vệ Liên khu 5 và Nam bộ khi tập kết ra miền Bắc mà được chuyển ngành ngay và đã được Bộ Công an chứng nhận chuyển ngành thì đều được hưởng quyền lợi tinh thần và vật chất thống nhất theo Thông tư số 233 Liên Bộ Tài chính - Quốc phòng ngày 2-7-1957.

Đối với một số anh em trước đây đã được giải quyết quyền lợi theo Công văn 1375/HCP ngày 24-12-1956 của Bộ Tài chính nay xét ra nếu có chênh lệch so với cách giải quyết trong thông tư này cũng không được truy lĩnh thêm, hoặc không phải truy hoàn nữa.

2. Yêu cầu các Bộ, các cơ quan, các đoàn thể, các ngành phổ biến thông tư này cho các anh em Cảnh vệ miền Nam chuyển ngành được biết, đồng thời xúc tiến những việc sau đây:

Đối với những anh em chưa được cấp giấy chứng nhận chuyển ngành cần thu thập hồ sơ có chứng thực của thủ trưởng đơn vị cũ và gửi về Bộ Công an để xét.

Đối với một số anh em đã được cấp giấy chứng nhận chuyển ngành trước đây theo tinh thần công văn cũ (Công văn 1375/TC/HCP của Bộ Tài chính), nhưng chưa được giải quyết quyền lợi thì các cơ quan, đoàn thể các ngành cần thu số giấy đó lại gửi về Bộ Công an để kịp thời đổi lấy giấy chứng nhận chuyển ngành theo tinh thần thông tư mới (Thông tư 233 Liên Bộ Tài chính - Quốc phòng).

Khi anh em đã có giấy chứng nhận chuyển ngành của Bộ Công an cấp thì các Bộ, các cơ quan đoàn thể, các ngành ở các cấp sẽ căn cứ theo cách thanh toán quy định trong Thông tư 233 Liên Bộ Tài chính - Quốc phòng mà giải quyết ngay quyền lợi cho anh em.

 

Trần Quôc Hoàn

(Đã ký)

Trịnh Văn Bính

(Đã ký)