Hệ thống pháp luật

BỘ CÔNG AN -
BỘ NGOẠI GIAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/2016/TTLT-BCA-BNG

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2016

 

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

BÃI BỎ THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 05/2009/TTLT-BCA-BNG NGÀY 12 THÁNG 5 NĂM 2009 CỦA BỘ CÔNG AN VÀ BỘ NGOẠI GIAO HƯỚNG DẪN THỦ TỤC GIẢI QUYẾT CHO CÔNG DÂN VIỆT NAM ĐỊNH CƯ Ở NƯỚC NGOÀI ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ TẠI VIỆT NAM

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Luật Cư trú ngày 11 tháng 7 năm 2013;

Căn cứ Nghị định s 97/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dn thi hành Luật quốc tịch Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 82/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2015 quy định về min thị thực cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người nước ngoài là vợ, chồng, con của người Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặc của công dân Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 106/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cu tổ chức của Bộ Công an;

Căn cứ Nghị định số 58/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Ngoại giao;

Bộ trưởng Bộ Công an và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ban hành Thông tư liên tịch bãi bỏ Thông tư liên tịch s 05/2009/TTLT-BCA-BNG ngày 12 tháng 5 năm 2009 của Bộ Công an và Bộ Ngoại giao hướng dẫn thủ tục giải quyết cho công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài đăng ký thường trú tại Việt Nam.

Điều 1. Bãi bỏ Thông tư liên tịch số 05/2009/TTLT-BCA-BNG ngày 12 tháng 5 năm 2009 của Bộ Công an và Bộ Ngoại giao hướng dẫn thủ tục giải quyết cho công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài đăng ký thường trú tại Việt Nam.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2016.

2. Bộ Công an hướng dẫn việc đăng ký thường trú ở trong nước cho công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài đã nhập cảnh và đang tạm trú tại Việt Nam bằng hộ chiếu, giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế hoặc giấy tờ có giá trị thường trú ở nước ngoài, do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp./.

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ NGOẠI GIAO
THỨ TRƯỞNG
Vũ Hồng Nam

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN
THỨ TRƯỞNG
Bùi Văn Nam

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Thông tư liên tịch 04/2016/TTLT-BCA-BNG bãi bỏ Thông tư liên tịch 05/2009/TTLT-BCA-BNG hướng dẫn thủ tục giải quyết cho công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài đăng ký thường trú tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Công an - Bộ Ngoại giao ban hành

  • Số hiệu: 04/2016/TTLT-BCA-BNG
  • Loại văn bản: Thông tư liên tịch
  • Ngày ban hành: 30/06/2016
  • Nơi ban hành: Bộ Công An, Bộ Ngoại giao
  • Người ký: Bùi Văn Nam, Vũ Hồng Nam
  • Ngày công báo: 28/09/2016
  • Số công báo: Từ số 1011 đến số 1012
  • Ngày hiệu lực: 01/09/2016
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản