Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH-TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 31/TT-LB

Hà Nội , ngày 08 tháng 4 năm 1994

 

THÔNG TƯ LIÊN BỘ

CỦA BỘ TÀI CHÍNH - TỔNG CỤC HẢI QUAN SỐ 31/TT-LB NGÀY 8 THÁNG 4 NĂM 1994 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN VIỆC BÀN GIAO THU THUẾ XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU TIỂU NGẠCH BIÊN GIỚI

Thực hiện Quyết định số 60/TTg ngày 8-2-1994 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức thu thuế xuất khẩu, nhập khẩu tiểu ngạch, Liên Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan hướng dẫn như sau:

1. Kể từ ngày 1 tháng 5 năm 1994, thuế xuất, nhập khẩu tiểu ngạch biên giới do cơ quan Hải quan thu và nộp toàn bộ số thu vào ngân sách Trung ương.

Giám đốc Hải quan tỉnh chịu trách nhiệm trước Tổng cục Hải quan về việc tiếp nhận, bàn giao và tổ chức thu thuế xuất, nhập khẩu tiểu ngạch biên giới trên địa bàn quản lý.

Cục trưởng cục thuế có trách nhiệm tổ chức bàn giao việc thu thuế xuất nhập khẩu tiểu ngạch cho giám đốc Hải quan tỉnh, đồng thời sắp xếp bố trí công tác mới cho số cán bộ thuế đang thu thuế xuất, nhập khẩu tiểu ngạch ở các trạm cửa khẩu rút về thu thuế trong nội địa.

2. Việc thu thuế xuất, nhập khẩu tiểu ngạch biên giới do Hải quan thu, được thực hiện theo các quyết định sau:

a) Chính sách và chế độ thu thuế xuất, nhập khẩu tiểu ngạch biên giới thực hiện theo Quyết định số 115/HĐBT ngày 9-4-1992 của Hội đồng bộ trưởng (nay là Chính phủ) trừ điểm 2 Điều 3, Điều 7 và Điều 8. Việc khiếu nại của đối tượng nộp thuế và giải quyết khiếu nại thực hiện theo Điều 19 Nghị định 54/CP ngày 28-8-1993 của Chính phủ.

b) Giá tính thuế hàng hoá xuất, nhập khẩu tiểu ngạch sẽ do Bộ Tài chính ban hành thống nhất trong cả nước; còn hiện tại vẫn thực hiện theo Quyết định 115/HĐBT ngày 9-4-1992. Những mặt hàng không có trong bảng giá tối thiểu của Bộ Tài chính, cơ quan Hải quan tỉnh cùng Cục thuế căn cứ vào nguyên tắc xây dựng giá quy định tại điểm 7 Nghị định số 54/CP ngày 28-8-1993 của Chính phủ để làm giá tính thuế.

c) Biên lai thu thuế xuất, nhập khẩu tiểu ngạch biên giới do Bộ Tài chính phát hành, cấp cho Tổng cục Hải quan tỉnh.

d) Số thuế xuất, nhập khẩu tiểu ngạch thu được hạch toán vào tài khoản thu thuế xuất, nhập khẩu theo các mục 04, 05, 33 của mục lục ngân sách Nhà nước hiện hành.

Cục kho bạc Nhà nước hướng dẫn Hải quan và Chi cục Kho bạc địa phương tiến hành mở tiết khoản để hạch toán và theo dõi riêng số thu thuế xuất, nhập khẩu tiểu ngạch.

Cuối năm căn cứ vào tình hình thực tế của từng tỉnh, Bộ Tài chính sẽ có sự điều tiết cho ngân sách địa phương các khoản thu của ngân sách trung ương trên địa bàn theo tinh thần điều d thuộc điểm 1 phần A mục I của Quyết định số 60/TTg.

3. Công tác bàn giao và tổ chức thực hiện.

Để việc tổ chức bàn giao công việc thu thuế xuất, nhập khẩu tiểu ngạch giữa Cục thuế và Hải quan tỉnh được nhanh gọn, chu đáo, không để ảnh hưởng tới hoạt động xuất, nhập khẩu và thu thuế tại các cửa khẩu, đề nghị Uỷ ban nhân dân các tỉnh biên giới chỉ đạo các cơ quan hiện đang phối hợp thu thuế xuất, nhập khẩu tiểu ngạch ở địa phương làm tốt công tác chuẩn bị các nội dung sẽ bàn giao sau đây:

- Cục thuế hoàn chỉnh sổ sách thu thuế đồng thời tổng hợp quyết toán toàn bộ số thuế xuất, nhập khẩu tiểu ngạch trên địa bàn từ đầu năm đến thời điểm bàn giao.

- Bộ Tài chính căn cứ kế hoạch thu thuế xuất, nhập khẩu tiểu ngạch 1994 sau khi trừ số thu của các Cục thuế báo cáo quyết toán sẽ chuyển giao cho ngành Hải quan để giao kế hoạch cho từng địa phương.

- Cục thuế tổng hợp quyết toán biên lai thu thuế xuất, nhập khẩu tiểu ngạch. Số biên lai còn lại phải nộp về Cục thuế để Cục thuế báo cáo quyết toán với Tổng cục thuế theo chế độ quản lý ấn chỉ hiện hành. - Kiểm kê đánh giá lại toàn bộ tài sản hiện có của từng trạm; báo cáo với Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, đề nghị bàn giao toàn bộ cơ sở vật chất (trạm, phương tiện chống lậu, phương tiện làm việc ...) để cho Hải quan tiếp tục thực hiện nhiệm vụ thu thuế tiểu ngạch tại cửa khẩu đó.

- Hải quan các tỉnh biên giới cần chuẩn bị tốt công tác tiếp nhận bàn giao và có kế hoạch triển khai ngay tổ chức công việc thu thuế xuất, nhập khẩu tiểu ngạch, đảm bảo mọi hoạt động quản lý thu thuế tiến hành bình thường.

- Hồ sơ và số liệu bàn giao phải được lập biên bản chi tiết, có sự giám sát và ký xác nhận của lãnh đạo Hải quan và Cục Thuế địa phương. Trên cơ sở biên bản và hồ sơ bàn giao từng trạm, các đồng chí Cục trưởng Cục thuế, Giám đốc Hải quan tỉnh chịu trách nhiệm tổng hợp báo cáo với Uỷ ban nhân dân tỉnh, Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan.

- Việc bàn giao phải hoàn tất trước ngày 30 tháng 4 năm 1994.

4- Tổ chức thực hiện:

- Các đồng chí Cục trưởng Cục Thuế, Giám đốc Hải quan các tỉnh biên giới có thu thuế xuất, nhập khẩu tiểu ngạch chịu trách nhiệm triển khai Thông tư này.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Nguyễn Thanh

(Đã ký)

Phan Văn Dĩnh

(Đã ký)