Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ LAO ĐỘNG-BỘ NỘI VỤ-BỘ TÀI CHÍNH
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 12-NV/TT

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 1957 

 

THÔNG TƯ LIÊN BỘ

NÂNG LƯƠNG TỐI THIỂU CỦA CÔNG NHÂN VÀ VIÊN CHỨCLƯU DỤNG THUỘC CÁC CƠ QUAN

LIÊN BỘ NỘI VỤ - TÀI CHÍNH – LAO ĐỘNG

Kính gửi:

- Các Bộ
- Các cơ quan trung ương
- Các Ủy ban Hành chính khu, liên khu, tỉnh, thành phố

 

Hiện nay, trong số công nhân, viên chức lưu dụng thuộc các cơ quan có một số lương quá thấp nên đời sống gặp nhiều khó khăn.

Để giải quyết một phần tình trạng trên, Liên bộ quyết định nâng mức lương cho anh em như sau:

Những người mà tổng số lương hiện lĩnh dưới các mức sau đây thì, tùy từng nơi công tác, đều được nâng lên bằng  mức đó:

NƠI LÀM VIỆC

Tổng số lương mới kể từ 01-03-1957

Mỗi tháng

Mỗi ngày

- Hà Nội

- Hải Phòng

- Khu mỏ Hồng Gay

- Các địa phương khác

32.000đ

31.000

31.000

29.000

1.300

1.250

1.250

1.150

 

Như vậy, những người trước đã được nâng lương theo thông tư Liên bộ số 18-TT/LB/NVTCLĐ ngày 07-06-1955 và thông tư của Bộ Tài chính số 192-TC/HCP ngày 05-03-1956, nay tổng số lương hiện lĩnh còn dưới những mức trên đây đầu được nâng lên bằng mức đó.

Những hương sư, giảng viên bình dân giáo dục, giáo viên sơ học cấp tốc lưu dụng làm việc theo đúng chế độ công tác của một giáo viên cấp I thì cũng được nâng mức lương như trên.

Thông tư này áp dụng kể từ ngày 01-03-1957.

Đề nghị các ngành, các cấp cho thi hành mau chóng và báo cáo cho Liên bộ chúng tôi biết kết quả theo mẫu sau đây trong tháng 04-1957:

Loại công nhân viên chức lưu dụng

Số người được nâng mức lương

Tổng số lương cũ hàng tháng của mỗi người

Tổng số lương mới hàng tháng của mỗi người kể từ 01-03-1957

BỊ CHÚ

 

 

 

 

 

 

K.T. BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ
THỨ TRƯỞNG

 
 

 
Phạm Văn Bạch

K.T. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG

 
 

 
Trịnh Văn Bính 

BỘ TRƯỞNG
BỘ LAO ĐỘNG

 

 
 
Nguyễn Văn Tạo