Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ Y TẾ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 763-BYT-QĐ

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 1960

THÔNG TƯ

THÀNH LẬP XƯỞNG Y CỤ TRỰC THUỘC BỘ Y TẾ

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ luật tổ chức Hội đồng Chính phủ nước Việt Nam dân chủ cộng hòa do lệnh số 18-LCT của Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa công bố ngày 26 tháng 7 năm 1960;
Xét nhu cầu công tác cần thiết;
Theo đề nghị của các ông: Vụ trưởng Vụ Dược chính, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Y tế;
Đã có sự trao đổi thống nhất ý kiến với Bộ Nội vụ;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tách bộ phận sửa chữa y cụ ở Quốc doanh y dược phẩm, thành phẩm, thành xưởng y cụ trực thuộc Bộ Y tế.

Điều 2. Xưởng y cụ có nhiệm vụ:

- Sản xuất và sửa chữa các loại máy móc y cụ và dụng cụ của ngành.

- Nghiên cứu sản xuất, cải tiến các loại máy móc dụng cụ về y và dược, cho thích hợp với hoàn cảnh thực tế của Việt Nam.

- Sản xuất hàng loạt các loại dụng cụ, máy móc thông thường cho các chuyên khoa, sản xuất một số bộ phận thay thế cần thiết cho việc sửa chữa máy móc cũ.

Điều 3. Xưởng y cụ gồm có một Quản đốc phụ trách và một hay hai Phó Quản đốc giúp việc, tổ chức cụ thể của xưởng có văn bản quy định riêng.

Điều 4. Các ông Chánh Văn phòng Bộ Y tế, Vụ trưởng Vụ Dược chính, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Y tế, ông Giám đốc quốc doanh y dược phẩm chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
THỨ TRƯỞNG

Vũ Văn Cẩn