Hệ thống pháp luật

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------

Số: 76/2008/TT-BTC

Hà Nội, ngày 03 tháng 9 năm 2008

THÔNG TƯ

BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 57/2003/TT-BTC NGÀY 13/6/2003 HƯỚNG DẪN CƠ CHẾ THANH TOÁN HÀNG HÓA VÀ DỊCH VỤ TRẢ NỢ CHO LIÊN BANG NGA

Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vu, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ Hiệp định giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên bang Nga về xử lý nợ của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với Liên bang Nga và Nghị định thư giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên bang Nga về cơ chế trả nợ ký ngày 13/9/2000 (dưới đây gọi tắt là Hiệp định và Nghị định thư);
Căn cứ vào cơ chế thanh toán hàng hóa và dịch vụ trả nợ Liên bang Nga theo quy định tại Thông tư số 57/2003/TT-BTC ngày 13/6/2003;

Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung Thông tư số 57/2003/TT-BTC ngày 13/6/2003 hướng dẫn cơ chế thanh toán hàng hóa và dịch vụ trả nợ cho Liên bang Nga như sau:

1. Bổ sung vào phần cuối điểm 2 phần II Thông tư số 57/2003/TT-BTC về thủ tục thanh toán quy định sau:

“Trường hợp phía đối tác Nga ủy thác cho doanh nghiệp Việt Nam tái xuất hàng trả nợ sang nước thứ ba để thu ngoại tệ, nếu doanh nghiệp Việt Nam được ủy thác có đề nghị, Bộ Tài chính sẽ thanh toán trực tiếp bằng đô la Mỹ (USD) vào Tài khoản ngoại tệ (USD) của doanh nghiệp Việt Nam.

2. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo. Các quy định khác tại Thông tư số 57/2003/TT-BTC ngày 13/6/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế thanh toán hàng hóa và dịch vụ trả nợ cho Liên bang Nga vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Trong quá trình thực hiện Thông tư này nếu có vướng mắc đề nghị các cơ quan và doanh nghiệp có liên quan phản ánh ngay cho Bộ Tài chính để kịp thời giải quyết./.

Nơi nhận:
- VPCP;
- Các Bộ, CQ ngang Bộ, CQ thuộc CP;
- TAND tối cao;
- VKSND tối cao;
- Kiểm toán NN;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Công báo;
- Website Chính phủ;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Website Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, TCĐN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Xuân Hà

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Thông tư 76/2008/TT-BTC bổ sung Thông tư 57/2003/TT-BTC hướng dẫn cơ chế thanh toán hàng hóa và dịch vụ trả nợ cho Liên bang Nga do Bộ Tài chính ban hành

  • Số hiệu: 76/2008/TT-BTC
  • Loại văn bản: Thông tư
  • Ngày ban hành: 03/09/2008
  • Nơi ban hành: Bộ Tài chính
  • Người ký: Trần Xuân Hà
  • Ngày công báo: 20/09/2008
  • Số công báo: Từ số 525 đến số 526
  • Ngày hiệu lực: 05/10/2008
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản