Hệ thống pháp luật

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 53/1999/TT-BTC

Hà Nội, ngày 08 tháng 5 năm 1999

THÔNG TƯ

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 53/1999/TT-BTC NGÀY 8 THÁNG 5 NĂM 1999 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ 41/1999/TT/BTC NGÀY 20/4/1999 HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 14/1999/NĐ-CP NGÀY 23/3/1999 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ BAN HÀNH DANH MỤC HÀNG HOÁ VÀ THUẾ SUẤT CỦA VIỆT NAM ĐỂ THỰC HIỆN HIỆP ĐỊNH ƯU ĐÃI THUẾ QUAN CÓ HIỆU LỰC CHUNG (CEPT) CỦA CÁC NƯỚC ASEAN CHO NĂM 1999

Thực hiện Nghị định thư về việc tham gia của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam vào Hiệp định về Chương trình Ưu đãi Thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) để thực hiện Khu vực Mậu dịch Tự do của ASEAN (AFTA), ký tại Băng- cốc ngày 15/12/1995;

Thực hiện Nghị định thư về việc tham gia của Vương quốc Campuchia vào Hiệp định về Chương trình Ưu đãi Thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) để thực hiện Khu vực Mậu dịch Tự do của ASEAN (AFTA), ký tại Băng- cốc ngày 15/12/1995;

Thi hành Nghị định số 14/1999/NĐ-CP ngày 23 /3/1999 của Chính phủ về ban hành Danh mục hàng hoá và thuế suất để thực hiện Hiệp định Ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) của các nước ASEAN cho năm 1999;

Thông tư này sửa đổi, bổ sung Thông tư 41/1999/TT/BTC ngày 20/4/1999 như sau:

1. Phần I - Phạm vi áp dụng được sửa đổi, bổ sung như sau:

"2. Là mặt hàng nhập khẩu từ các nước thành viên ASEAN vào Việt nam, bao gồm các nước sau:

- Bru-nây

- Cộng hoà In-đô-nê-xi-a

- Ma-lay-xi-a

- Cộng hoà Phi-lip-pin

- Cộng hoà Sing-ga-po

- Vương quốc Thái lan

- Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào

- Liên bang My-a-ma

- Vương quốc Cam-pu-chia"

2. Tổ chức thực hiện

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/5/1999.

Phạm Văn Trọng

(Đã ký)

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Thông tư 53/1999/TT-BTC sửa đổi Thông tư 41/1999/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 14/1999/NĐ-CP ban hành danh mục hàng hoá và thuế suất của Việt Nam để thực hiện Hiệp định ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) của các nước ASEAN cho năm 1999 do Bộ Tài chính ban hành

  • Số hiệu: 53/1999/TT-BTC
  • Loại văn bản: Thông tư
  • Ngày ban hành: 08/05/1999
  • Nơi ban hành: Bộ Tài chính
  • Người ký: Phạm Văn Trọng
  • Ngày công báo: 08/07/1999
  • Số công báo: Số 25
  • Ngày hiệu lực: 01/05/1999
  • Ngày hết hiệu lực: 01/01/2000
  • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
Tải văn bản