Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 52/2003/TT-BTC

Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2003

THÔNG TƯ

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 52/2003/TT-BTC NGÀY 30 THÁNG 5 NĂM 2003 VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ 109/2002/TT-BTC VỀ PHÍ SỬ DỤNG ĐƯỜNG BỘ

Căn cứ pháp lệnh phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28/8/2001, Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 3/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí
Sau khi có ý kiến của Bộ Quốc phòng và trao đổi với Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung đối tượng miễn phí sử dụng đường bộ đối với xe chở lực lượng vũ trang đang hành quân quy định tại Thông tư số 109/2002/TT-BTC ngày 6/12/2002 của Bộ Tài chính như sau:

1. Thay thế đoạn: "Riêng xe chở lực lượng vũ trang đang hành quân được hiểu là các xe ô tô ca chở khách, xe ô tô tải có mui che và được lắp đặt ghế ngồi trong thùng xe, mang biển số màu đỏ (không phân biệt có chở quân hay không chở quân)" quy định tại điểm 4.e, mục III, phần I Thông tư số 109/2002/TT-BTC ngày 6/12/2002 của Bộ Tài chính, bằng đoạn: "riêng xe chở lực lượng vũ trang đang hành quân được hiểu là xe ô tô chở người có từ 12 chỗ ngồi trở lên, xe ô tô tải có mui che và được lắp đặt ghế ngồi trong thùng xe, mang biển số màu đỏ (không phân biệt có chở quân hay không chở quân)".

2. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo. Không truy thu, truy hoàn tiền phí sử dụng đường bộ đối với các xe quân sự của Bộ Quốc phòng có từ 12 đến dưới 30 chỗ ngồi đã nộp hoặc chưa nộp phí trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.

Trương Chí Trung

(Đã ký)