Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

PHỦ THỦ TƯỚNG
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 491-TTg

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 1957 

 

THÔNG TƯ

VỀ VIỆC ĐĂNG CÁC VĂN KIỆN, THÔNG CÁO, THÔNG BÁO CỦA CÁC CƠ QUAN CHÍNH QUYỀN TRÊN BÁO CHÍ

Để tiến tới thống nhất nguyên tắc về việc đăng các văn bản của các cơ quan chính quyền trên báo chí, Thủ tướng Chính phủ quy định mấy điểm sau đây:

1. Việc công bố những văn kiện của cơ quan chính quyền.

Những văn kiện chính thức của các cơ quan chính quyền như luật, sắc luật, sắc lệnh, nghị định, công hàm, thông điệp, lời tuyên bố… đều do các cơ quan có thẩm quyền chịu trách nhiệm về việc công bố. Khi có triệu tập báo chí thì những văn kiện đó sẽ trao thẳng cho các báo. Nếu không có họp báo chí thì những văn kiện đó sẽ gửi qua Sở Báo chí trung ương để phân phối cho các báo xét cần giao cho đăng những văn kiện ấy.

Nhận được các văn kiện do các cơ quan có thẩm quyền đưa công bố, hoặc do Sở Báo chí trung ương gửi tới, các báo chí sẽ đăng theo đúng ngày tháng và quy cách của các cơ quan nói trên (tài liệu phải giữ bí mật trước khi công bố trên báo chí). Nêu tòa báo thấy có khó khăn gì thì cần thảo luận với cơ quan đưa tài liệu đăng.

2. Việc đăng thông cáo, thông báo và quảng cáo của các cơ quan chính quyền.

Những thông cáo, thông báo có quan hệ đến lợi ích và sinh hoạt hàng ngày của nhân dân mà không có tính chất kinh doanh (báo việc phân phối gạo, vải, mở trường, báo kỳ thi, ngày giờ khám bệnh, báo bão lụt, đổi giờ xe lửa…) đăng trên các báo không phải trả tiền. Các cơ quan có thể gửi thẳng thông cáo, thông báo đến các báo, đồng thời gửi cho Sở Báo chí trung ương một bản để theo dõi.

Những thông cáo, thông báo có tính chất kinh doanh của các cơ quan (cổ động cuộc vui có bán vé, báo cước phí xe lửa, xe điện, giá hàng mậu dịch, cáo thị bán đấu giá, thông cáo điều tra tiện và bất tiện…) đăng trên báo chí đều phải trả tiền cho tòa báo như những quảng cáo. Các văn kiện này do các cơ quan gửi thẳng đến các báo mà không phải gửi một bản đến Sở Báo chí trung ương.

 

 

 TL. THỦ TƯỚNG CHÍNH
THỨ TRƯỞNG THỦ TƯỚNG PHỦ
  Phan Mỹ