Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 42-TTg

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 1957 

 

THÔNG TƯ

VỀ VIỆC SỬ DỤNG DỰ BỊ PHÍ CỦA TỔNG DỰ TOÁN TRUNG ƯƠNG

Dự bị phí đặt ra trong tổng dự toán Trung ương là để ứng phó những khoản chi bất thường chưa ghi trong dự toán như:

- Các khoản chi để làm những công tác đã ghi trong dự toán nhưng kinh phí dự trù chưa đủ.

- Các khoản chi để làm những công tác mới, tổ chức cơ quan mới.

Với ý nghĩa và mục đích của dự bị phí trên đây, quyền hạn sử dụng dự bị quy định như sau:

1) Khi một Bộ hay một ngành cần chi thêm một hay vài công tác mà kinh phí đã ghi trong dự toán không đủ, trước hết Bộ đó hoặc ngành đó cần thương lượng với Bộ Tài chính để điều hòa kinh phí trong phạm vi dự toán của Bộ mình, ngành mình với điều kiện không ảnh hưởng đến việc thực hiện toàn bộ kế hoạch công tác đã định. Bộ Tài chính cần báo cáo kết qủa việc điều chỉnh dự toán đó cho Thủ tướng phủ và Ủy ban Kế hoạch Nhà nước biết.

Trường hợp không thể điều hòa kinh phí như trên và cần trích ở dự bị phí để bổ sung kinh phí, Bộ Tài chính được quyền xét duyệt và quyết định các khoản chi dưới 100 triệu trích ở dự bị phí. Các khoản chi trên 100 triệu trích ở dự bị phí sẽ do Thủ tướng Chính phủ xét duyệt và quyết định.

2) Tất cả các khoản chi trích ở dự bị phí để làm những công tác mới ngoài kế hoạch đều do Thủ tướng Chính phủ xét duyệt và quyết định.

Bộ Tài chính căn cứ vào những điểm trên đây để quy định thủ tục lập dự toán về các khoản chi cần trích vào dự bị phí để các Bộ, các ngành thi hành.

Thông tư này thi hành bắt đầu từ tháng 1 năm 1957.

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Phạm Văn Đồng