Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 40/2008/TT-BNN

Hà Nội, ngày03tháng 3năm 2008

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ 101/2007/TT-BNN NGÀY 10 THÁNG 12 NĂM 2007 CỦA BỘ NN&PTNT VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA THÔNG TƯ SỐ 32/2006/TT-BNN NGÀY 08 THÁNG 5 NĂM 2006 CỦA BỘ NN&PTNT “HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 12/2006/NĐ-CP NGÀY 23 THÁNG 01 NĂM 2006 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT THƯƠNG MẠI VỀ HOẠT ĐỘNG MUA BÁN HÀNG HOÁ QUỐC TẾ VÀ CÁC ĐẠI LÝ, MUA, BÁN, GIA CÔNG VÀ QUÁ CẢNH HÀNG HOÁ VỚI NƯỚC NGOÀI”

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;
Căn cứ Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ “Quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các đại lý, mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hoá với nước ngoài”;
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 101/2007/TT-BNN ngày 10 tháng 12 năm 2007 của Bộ NN&PTNT sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 32/2006/TT-BNN ngày 08 tháng 05 năm 2006 của Bộ NN&PTNT “Hướng dẫn việc thực hiện Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ “Quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các đại lý, mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hoá với nước ngoài” như sau:

Tại Mục 4. Sửa đổi, bổ sung Điểm 6.4, Khỏan 6, Chương II

Quy định cũ: “Cấm nhập khẩu các loại thuốc và nguyên liệu sản xuất thuốc bảo vệ thực vật trong Danh mục thuốc Bảo vệ thực vật cấm sử dụng ở Việt Nam do Bộ NN&PTNT ban hành tại Quyết định số 22/2005/QĐ-BNN ngày 22 tháng 04 năm 2005. Trong một số trường hợp có thể được phép nhập khẩu chất chuẩn thuốc bảo vệ thực vật trong danh mục thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng để phục vụ cho công tác kiểm tra dư lượng và thuốc bảo vệ thực vật nhập lậu nhưng phải có giấy phép của Cục Bảo vệ thực vật”.

Nay sửa lại là: “Cấm nhập khẩu các loại thuốc và nguyên liệu sản xuất thuốc bảo vệ thực vật trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng ở Việt Nam do Bộ NN&PTNT ban hành tại Quyết định số 23/2007/QĐ-BNN ngày 28 tháng 03 năm 2007. Trong một số trường hợp có thể được phép nhập khẩu chất chuẩn thuốc bảo vệ thực vật trong danh mục thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng để phục vụ công tác kiểm tra dư lượng và thuốc bảo vệ thực vật nhập lậu nhưng phải có giấy phép của Cục Bảo vệ thực vật”.

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo./.

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- .Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, TCHQ;
- UBND các tỉnh, Thành phố;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Cục Kiểm tra Văn bản – Bộ Tư pháp;
- Công báo Chính phủ;
- Các Sở NN&PTNT, Chi cục Kiểm lâm;
- Các Vụ, Cục, Thanh tra, Văn phòng Bộ;
- Các Viện, Trung tâm trực thuộc Bộ;
- Website Chính phủ;
- Lưu VT, KH, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Bá Bổng